Boekingsvoorwaarden

1. VOORWERP

 • Overeenkomstig de boekingsaanvraag wordt hierbij vastgelegd dat de huurder de vakantiewoning, zoals omschreven in de boekingsaanvraag, huurt voor de verblijfsperiode opgegeven in de boekingsmodule.
 • Iedere woning heeft een maximumcapaciteit, zoals beschreven op www.tentweelinden.be en in de boekingsmodule. De verhuurder (of de gemachtigde contactpersoon) behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehuurde woning bij aankomst te verbieden of een einde te maken aan het verblijf indien het totaal aantal aanwezigen de capaciteit overschrijdt en/of de samenstelling van de groep niet overeenkomt met de opgegeven samenstelling, dit zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige een schadevergoeding.
 • De geboekte woning en haar opdeling is in detail beschreven op www.tentweelinden.be.
 • De huurder dient meerderjarig te zijn. Elke reservering die afgesloten wordt door een persoon jonger dan 18 jaar, wordt geacht onbestaande te zijn, zonder dat de huurder van de verhuurder een schadevergoeding kan eisen

2. AANVAARDING GOEDE STAAT VAN DE VAKANTIEWONING

 • De verhuurder biedt de woning aan in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform de van toepassing zijnde Belgische wetgeving.
 • In geval van klachten, dient de huurder deze onmiddellijk aan de persoon ter plaatse of aan de verhuurder te melden op de dag van aankomst in de vakantiewoning en dit vervolgens schriftelijk te doen, waarna getracht zal worden de klacht in onderling overleg te regelen. Indien de klacht niet binnen de 24u gemeld kan worden omdat de verhuurder niet bereikbaar is en er geen persoon ter plaatse aanwezig is (contactloze aankomst), dient deze binnen de week na aankomst via een aangetekend schrijven aan de verhuurder gemeld te worden, teneinde ontvankelijk te zijn.
 • De huurder verklaart de overeenkomst alsook de huisafspraken na te leven.
 • De verhuurder wijst er expliciet op dat bepaalde deuren van de woning niet de standaardafmeting hebben , zodat grotere gasten zich mogelijks kunnen stoten aan de deurrand. De huurder en/of zijn/haar medegasten erkennen expliciet kennis genomen te hebben van dit feit en stellen de verhuurder vrij van elk mogelijk schadegeval dat voortvloeit uit het stoten aan een deurrand.

3. HUURPRIJS, KOSTEN EN WAARBORGSOM

 • De huurprijs, zoals opgegeven in de boekingsmodule en op onze website, is all in. Dit houdt in opgemaakte bedden en badlinnen per gast, de kosten voor gas, elektriciteit, water alsook schoonmaak en ophaling van afval en wordt duidelijk omschreven in uw boekingsaanvraag.
 • Elektrisch laden van wagen mogelijk via laadpaal en (eigen) laadkaart. 
 • De betaling van een voorschot van 30% van de huurprijs is vereist teneinde de reservering definitief te maken. Een voorschotfactuur wordt u per email toegestuurd.
 • Bij niet-tijdige betaling van het voorschotbedrag behoudt de verhuurder zich het recht voor om de gereserveerde vakantiewoning, zonder verdere formaliteiten of verwittiging, aan een andere partij te verhuren, onverminderd het recht op de annulatievergoeding overeenkomstig artikel 5.
 • Het restbedrag (Huurprijs – voorschot) wordt, samen met het waarborgbedrag (500,00 EURO),  zes (6) weken voor de aankomstdatum gefactureerd. Deze factuur wordt u automatisch per email toegestuurd.
 • Het waarborgbedrag wordt uiterlijk binnen de 14 dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder teruggestort. Eventuele schade aan de vakantiewoning of de inliggende roerende goederen dan wel eventuele verdwenen roerende goederen en/of niet-voorziene standaard reinigingskosten (zie bullet point 8 van artikel 4) zullen van de waarborgsom in mindering worden gebracht.

4. AANKOMST EN VERBLIJF

 • In geval de vakantiewoning voor een weekend wordt geboekt, dan dient de huurder op vrijdagavond tussen 17 en 20u aan te komen en uiterlijk zondagavond om 18u de woning te verlaten.
 • In geval de vakantiewoning voor een midweek wordt geboekt, dan dient de huurder op maandag tussen 17 en 20u aan te komen en uiterlijk vrijdagochtend om 10u de woning te verlaten.
 • Partijen kunnen schriftelijk andere data en tijdstippen voor aankomst en vertrek overeenkomen.
 • De huurder en zijn/haar medehuurders dienen de vakantiewoning met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te bewonen. Zonder de toelating van de verhuurder is het verboden om meubilair te verplaatsen.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn bezoekers en huisdieren niet toegelaten.
 • De ruimtes zijn enkel bestemd tot tijdelijke bewoning en dit zonder burenhinder te veroorzaken (geluiden, geuren, rook, lichten, enz.). Na 22u mag er buiten geen lawaai meer gemaakt worden (ter respect van de nachtrust van de buren).
 • De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en de inhoud ervan in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. De huurder verbindt zich ertoe de woning te respecteren (dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, het redelijk verbruiken van water, gas, elektriciteit en het respecteren van het milieu), alsook de omgeving ervan inclusief wat lawaai betreft. In geval het gedrag van de huurder leidt of kan leiden tot een hinder of een last waardoor het goede verloop van het verblijf in gevaar wordt of kan worden gebracht, behoudt de verhuurder zich het recht om het onderhavige contract, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding, op te zeggen.
 • Het is bovendien uitdrukkelijk verboden om:
  • de vakantiewoning onder te verhuren
  • in de vakantiewoning te roken
  • binnen in de vakantiewoning te barbecueën
  • op het domein te kamperen (dit behoudens afwijkende overeenkomst met de verhuurder)
  • vrijgezellenfeesten te organiseren
 • Op het einde van het verblijf dient de huurder:
  • alle afval in de daartoe voorziene vuilzakken/vuilbakken te verzamelen
  • de gebruikte borden, glazen, bestek, potten, pannen…. te reinigen en terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten. Bij gebruik van de vaatwasmachine dient deze uitgeladen te worden vóór vertrek
  • alle sanitair netjes achter laten
  • koelkast, diepvries ledigen
  • alle ramen en deuren te sluiten
  • de verwarming uit te zetten (radiators in de kamers)
  • de woning bezemschoon achter te laten.
 • Op het einde van het verblijf kunnen de huurder en verhuurder samen een rondgang van de vakantiewoning maken waarbij de eventuele opmerkingen over de staat van de woning vastgesteld kunnen worden. Deze vaststellingen zijn niet bindend voor de verhuurder: eventuele schade die nadien nog zou worden vastgesteld, mag van het waarborgbedrag worden afgehouden.
 • Indien de woning niet bezemschoon wordt achtergelaten, dan heeft de verhuurder het recht om de tijd die zij aan het reinigen van de vakantiewoning dient te besteden, aan de huurder door te rekenen en dit tegen een tarief van 35,00 € per uur. De voormelde kosten om de vakantiewoning schoon te maken, worden van de waarborg afgehouden.

5. ANNULATIE

 • De huurder is gerechtigd om op elk ogenblik voor de aanvang van zijn/haar verblijf de huur te annuleren mits de overeengekomen annulatievergoeding te betalen. Annulaties, om welke reden ook, moeten onmiddellijk telefonisch worden gemeld aan de verhuurder en vervolgens schriftelijk bevestigd worden. De annulatie zal definitief zijn na ontvangst van de schriftelijke bevestiging.
 • De niet-tijdige betaling van het voorschot of het niet-tijdig verschijnen op de afspraak (‘no-show’) worden met annulatie gelijkgesteld.
 • De annulatievergoeding bedraagt:
  • bij annulatie tussen de 0 en de 7 dagen voor aankomst : 100 % van de volledige huursom
  • bij annulatie tussen de 21 en 8 dagen voor aankomst : 50 % van de volledige huursom.
  • bij annulatie tussen de 21 en 60 dagen voor aankomst : 200,00 euro
  • bij annulatie voor 60 dagen voor aankomst : 50 euro (administratiekost)
 • Het saldo (Huurprijs + waarborgsom onder aftrek van de voormelde annulatievergoeding) wordt uiterlijk binnen de vier weken na de annulatie teruggestort.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 • De huurder dient verplicht te beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die alle schade aan de vakantiewoning, de tuin, de zwemvijver en de aanwezige meubelen/goederen dekt.
 • De huurder, zijnde de persoon die de reservering heeft gemaakt, is aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn/haar medehuurders schade, ook wanneer deze pas na zijn/haar vertrek wordt geconstateerd, veroorzaakt aan de woning, aan de inhoud ervan, aan derden of aan hun goederen, als gevolg van een onwettig gedrag of van een oneigenlijke of abnormaal gebruik van het goed of van de inhoud ervan, van een diefstal of van een brand, alsook van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen. De kosten waaraan de verhuurder wordt blootgesteld teneinde de woning opnieuw in hun vroegere toestand te herstellen, desgevallend rekening houdend met een ouderdomscoëfficiënt, zullen worden afgehouden van de waarborgsom en op de huurder worden verhaald door de verhuurder wanneer de waarborgsom onvoldoende is om voornoemde kosten te dekken.
 • Elke schade dient zo snel mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
  • verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder en zijn/haar medehuurders
  • enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen veroorzaakt buiten zijn wil, door het werk van derden of de overheid, onderbrekingen bij de levering van nutsmaatschappijen,…
 • De verhuurder is in geen geval als reisorganisatie of reisbemiddelaar te aanzien, de rol van de verhuurder beperkt zich tot het verhuren van de vakantiewoning.
 • Het gebruik door de huurder en/of zijn/haar gezelschap van de tuin, zwemvijver en speeltoestellen is op eigen risico.

7. BEZOEK VAN DE VERHUURDER 

Het is de verhuurder (of een gemachtigd contactpersoon) toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen en afspraken correct worden uitgevoerd dan wel voor nazicht of onderhoud van de binneninstallaties en/of verwarming. Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de huurder en dient met mate uitgevoerd te worden.

8. OVERIGE BEPALINGEN

 • Wijzigingen, bijvoegsels enz. aan deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk op geldige wijze overeengekomen worden.
 • De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst blijft zonder invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overeenkomst zelf of van enige andere bepaling daarvan. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid beperkt zich tot het ongeldige of niet-afdwingbare aspect van de bewuste bepaling. Eventuele ongeldige bepalingen van deze overeenkomst zullen geen aanleiding geven tot nietigverklaring maar zullen door de rechter gematigd worden tot het maximum van wat wettelijk toegelaten is.
 • Alle eventuele geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel inzake de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
 • Het Belgisch recht is van toepassing.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x
Boeken